Dislexia

Que é a dislexia?

A dislexia é un trastorno específico da aprendizaxe da lectura de base neurobiológica, que afecta á decodificación fonológica (exactitude lectora) e/ou ao recoñecemento de palabras (fluidez e velocidade lectora) interferindo, desta maneira, na ortografía, na escritura ou na interpretación e comprensión da información textual. Non vai asociado a discapacidade sensorial, física, motora ou intelectual nin a falta de oportunidades para a aprendizaxe ou factores socioculturais.

A que idade pódese detectar?

Aínda que se poden detectar indicios desde que o neno comeza a adquirir á lectura, segundo o manual DSM-5, para poder emitir un diagnóstico de dislexia non só se deben observar dificultades de lectoescritura, senón que ademais estas deben manterse despois de seis meses de intervención, e descartar outras posibles causas.

Debido a isto e ao feito de que o ritmo de desenvolvemento madurativo varía moito de neno a neno, na práctica, non se adoita emitir un diagnóstico de dislexia antes dos sete anos de idade.

Cales son os síntomas que caracterizan á dislexia?

Segundo o CIE-10, os disléxicos manifestan de forma característica dificultades para recitar o alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples e para analizar ou clasificar os sons. Ademais, a lectura caracterízase polas omisións, substitucións, distorsiones, investimentos ou adiccións, lentitude, vacilacións, problemas de seguimento visual e déficit na comprensión.

A dislexia dificulta a aprendizaxe da lectoescritura e evidencia alteracións nos procesos da linguaxe, de acceso ao léxico, de memoria, comprensión e razoamento. Vese afectada ademais a lateralidad, percepción e motricidad.

Cabe destacar que non sempre se presentan a totalidade dos síntomas. Habemos de ter en conta de que cada caso é único, polo que temos que traballar sempre desde a atención individualizada e desde as necesidades que presente o alumnado.

Como se enfoca a intervención desde o Centro?

A pesar de que a atención ao alumnado é sempre individualizada e adaptada ás características e necesidades de cada un deles, podemos sinalar as seguintes liñas xerais de intervención:

  • Desenvolvemento da conciencia fonológica.
  • Adestramento das rutas de acceso ao léxico.
  • Adestramento da precisión, fluidez e velocidade lectora.
  • Desenvolvemento de estratexias metacognitivas para a comprensión de textos.
  • Desenvolvemento do esquema corporal, percepción espacial e dominio da lateralidad.
  • Exercitación de actividade mental con actividades de atención e memoria.

Ademais, levamos a cabo as seguintes actividades:

  • Programa de estimulación da linguaxe oral en Educación Infantil, o que posibilita unha detección temperá de alteracións lingüísticas.
  • Talleres de lectoescritura en 1º e 2º de Educación Primaria, que ademais de reforzar as habilidades básicas, permiten detectar dificultades persistentes.