Departamentos

Os departamentos de coordinación didáctica son os órganos encargados de organizar e desenvolver os ensinos propios das áreas, materias ou módulos que teñan asignados. Coa súa función conséguese que as diferentes materias que pertencen a un mesmo departamento impártanse de maneira coordinada nos diferentes cursos, facilitando así a consecución dos obxectivos marcados en cada etapa. Cada departamento á súa vez está constituído por seminarios, onde se coordinan aquelas materias cunha relación moito máis directa.